POMOC DLA UKRAINY

24 lutego nasi ukraińscy sąsiedzi obudzili się w nowej, wojennej, strasznej rzeczywistości. To bezprecedensowa sytuacja, na którą nie można zareagować inaczej, jak tylko niosąc pomoc. Każdy na miarę swoich możliwości.

Centrum Janki an­ga­żu­je się w róż­ne ini­cja­ty­wy dzia­ła­ją­ce na rzecz Ukra­iny.
Wie­my, że wspól­nie mo­że­my zdzia­łać wię­cej! Dla­te­go za­chę­ca­my wszyst­kich do włą­cze­nia się w ak­tyw­ną po­moc
#ra­zem­po­ma­ga­my­ukra­inie #so­li­dar­ni­zu­kra­iną


Nasze sklepy też pomagają!