24 sierpnia
25 września
WYGRAJ VOUCHER

Kup pro­­dukt ma­r­ki adi­­das lub Re­­e­bok w skle­­pach sta­­cjo­­na­r­nych Ma­r­tes Sport lub na www.skle­p­ma­r­tes.pl

Za­­re­­je­­struj swój pa­­ra­­gon lub nu­­mer za­­mó­­wie­­nia in­­te­r­ne­­to­­we­­go.

Od­po­­wiedz na py­­ta­­nie ko­n­ku­r­so­­we – dla­­cze­­go to Two­­ja ro­­dzi­­na po­­wi­n­na wy­­grać spo­r­to­­we za­­ku­­py na ma­r­ki adi­­das & Re­­e­bok w Ma­r­tes Sport?

Sz­cze­­gó­­ły: www.skle­p­ma­r­tes.pl/ko­n­ku­r­sa­­di­­da­­sre­­e­bok

 

vouchermartessport_07092020_mini2